Algemene voorwaarden Label and Partners BV (L&P)

Inhoud

Art.   1: Definities
Art.   2: Algemeen
Art.   3: Offertes, aanbiedingen
Art.   4: Annulering
Art.   5: Prijs
Art.   6: Prijswijzigingen
Art.   7: Betalingstermijn
Art.   8: Incassokosten
Art.   9: Wijze van levering; eigendomsvoorbehoud
Art. 10: Termijn van levering
Art. 11: Onderzoek bij aflevering
Art. 12: Inhoud en wijziging overeenkomst
Art. 13: Druk- of andere proeven
Art. 14: Afwijkingen
Art. 15: Intellectueel eigendom en auteursrechten
Art. 16: Eigendom productiemiddelen etc.
Art. 17: Eigendom opdrachtgever, pandrecht
Art. 18: Door de opdrachtgever aangeleverde materialen en producten
Art. 19: Overmacht
Art. 20: Aansprakelijkheid
Art. 21: Toepasselijk recht

Artikel 1: Definities

In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

Artikel 2: Algemeen

 1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en L&P gesloten overeenkomsten.
 2. Algemene (inkoop-)voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze leveringsvoorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn.

Artikel 3: Offertes, aanbiedingen

 1. Het enkele uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht L&P niet tot het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever.
 2. Aanbiedingen van L&P zijn steeds vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard. Een aanbod wordt in elk geval geacht te zijn verworpen indien dit niet binnen een maand is aanvaard. Onder aanbod wordt verstaan een aan een potentiële opdrachtgever gedaan voorstel tot het aangaan van een overeenkomst, dat zodanig is bepaald, dat door de aanvaarding ervan onmiddellijk een overeenkomst ontstaat.
 3. Indien een natuurlijk persoon namens of voor rekening van een rechtspersoon een overeenkomst sluit, verklaart deze natuurlijke persoon, door ondertekening van de overeenkomst, daartoe bevoegd te zijn. Mocht deze persoon blijken niet bevoegd te zijn, dan is deze persoon naast de rechtspersoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
 4. Bij mondelinge overeenkomsten wordt de orderbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

Artikel 4: Annulering

 1. De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat L&P met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen mits hij de hierdoor voor L&P ontstane schade vergoedt. Onder deze schade worden begrepen de door L&P geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die L&P reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag.
 2. Annulering van overeenkomsten tot vervaardiging van periodieke uitgaven als bedoeld in lid 2 en 3 van artikel 14 is niet mogelijk.

Artikel 5: Prijs

 1. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.) en andere door de overheid opgelegde heffingen, alsmede exclusief verzenkosten.
 2. De prijs die L&P voor de door haar te verrichten prestatie heeft opgegeven, geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.
 3. Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
 4. Indien tussen partijen geen prijs is overeengekomen, maar partijen in een jaar voorafgaande aan de overeenkomst een of meerdere overeenkomsten met een gelijke of nagenoeg gelijke inhoud hebben gesloten, zal de prijs op basis van de daarbij gebruikte productiemethoden en gehanteerde calculatietarieven worden berekend.

Artikel 6: Prijswijzigingen

 1. L&P is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen, wanneer één of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van materialen, half-fabrikaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van verzendkosten, van lonen, van werkgeverslasten, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op grondstoffen, energie of reststoffen, een aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn.
 2. Extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, onduidelijke schetsen, tekeningen of modellen, ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door de opdrachtgever aan te leveren materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door de opdrachtgever die L&P tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs. Ook buitengewone of in redelijkheid onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de te verwerken materialen en producten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs.
 3. L&P is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen, respectievelijk gehouden de prijs te verlagen, indien de opdrachtgever wijziging in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties aanbrengt. L&P zal binnen de grenzen van het redelijke aan deze wijziging meewerken, indien de inhoud van de door haar te verrichte prestatie niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt.

Artikel 7: Betalingstermijn

 1. Tenzij anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever de prijs en de overige, krachtens de overeenkomst, verschuldigde bedragen in de gedeclareerde valuta te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Bij niet tijdige betaling als evenbedoeld, is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling door L&P is vereist.
 2. L&P is gerechtigd bij een overeengekomen aflevering in gedeelten, na aflevering van het eerste gedeelte, naast de betaling van dit gedeelte tevens de betaling te vragen van de, voor de gehele levering, gemaakte kosten, zoals bijvoorbeeld proeven.
 3. De opdrachtgever is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities gehouden, op eerste verzoek van L&P, zekerheid te stellen voor de voldoening van de krachtens de overeenkomst aan L&P te betalen bedragen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn dat de totale vordering met de eventueel daarop vallende rente en kosten gedekt is, zodat L&P daarop zonder moeite verhaal zal kunnen nemen. Een eventueel later onvoldoende geworden zekerheid zal, op eerste verzoek van L&P, tot een voldoende zekerheid aangevuld dienen te worden.
 4. L&P is gerechtigd vooruitbetaling van het verschuldigde bedrag, of een gedeelte daarvan, als voorschot te verlangen. L&P zal pas met de werkzaamheden beginnen cq. tot levering overgaan na ontvangst van het verschuldigde voorschotbedrag.
 5. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is deze wegens de vertraging in de voldoening van het door hem verschuldigde bedrag vanaf de factuurdatum over dit bedrag de wettelijke handelsrente, of zo van toepassing de wettelijke rente, verschuldigd. L&P is bevoegd een twaalfde deel van deze rente in rekening te brengen over elke maand of gedeelte van een maand waarin de opdrachtgever zijn verplichting tot betaling niet volledig is nagekomen.

Artikel 8: Incassokosten

 1. Bij niet tijdige betaling als in lid 1 van artikel 7 bedoeld, is de opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met rente zulks met een minimum van € 250,00.

Artikel 9: Wijze van levering; eigendomsvoorbehoud

 1. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering af adres van L&P.
 2. L&P is niet gehouden de vervaardigde zaken in gedeelten af te leveren.
 3. De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst door L&P te leveren zaken. De opdrachtgever zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand
  in verzuim zijn, indien hij de af te leveren zaken niet na eerste verzoek van L&P bij deze ophaalt of, indien aflevering aan zijn adres is overeengekomen, weigert de af te leveren zaken in ontvangst te nemen.
 4. Iedere levering van zaken door L&P aan de opdrachtgever geschiedt onder voorbehoud van de eigendom daarvan totdat de opdrachtgever al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van enige overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en kosten.
 5. Indien vervoer van de af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van de opdrachtgever, tenzij franco levering is overeengekomen. De opdrachtgever draagt steeds het risico tijdens het vervoer. Het aannemen van zaken van L&P door de vervoerder geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat verkeerden, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief of het ontvangstbewijs blijkt.
 6. L&P is niet belast met het opslaan van de te leveren zaken, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Indien opslag plaatsvindt, geschiedt dit voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 10: Termijn van levering

 1. Een door L&P opgegeven termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. L&P is, ook bij een overeengekomen
  uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever haar in gebreke heeft gesteld.
 2. De binding van L&P aan een overeengekomen uiterste termijn van levering vervalt indien de opdrachtgever wijziging in de specificaties van het werk wenst of het bepaalde in lid 1 van artikel 12 van deze voorwaarden niet nakomt, tenzij de geringe betekenis van de wijziging of het geringe oponthoud L&P in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk door haar planmatig in de tijd vastgestelde inzet van productiecapaciteit.
 3. De opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door L&P gehouden al datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door L&P mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het onverwijld beantwoorden van vragen van L&P, het voorkomen van gebrekkige toeleveringen als bedoeld in lid 2 van artikel 6 en door het inachtnemen van het bepaalde in lid 1 van artikel 12 en de leden 1 en 2 van artikel 18 van deze leveringsvoorwaarden.
 4. Bij niet-naleving door de opdrachtgever van het in het vorige lid van dit artikel en het in lid 3 van artikel 7 bepaalde, is een overeengekomen uiterste termijn van levering niet meer bindend en is de opdrachtgever in verzuim zonder dat schriftelijke ingebrekestelling door L&P nodig is. L&P is alsdan, onverlet de haar krachtens de wet toekomende rechten, bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat de opdrachtgever dit verzuim heeft hersteld. Daarna zal L&P de overeenkomst alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.

Artikel 11: Onderzoek bij aflevering

 1. De opdrachtgever is gehouden met bekwame spoed na aflevering te onderzoeken of L&P de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden L&P er terstond schriftelijk van in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt. De opdrachtgever dient het evenbedoeld onderzoek en de desbetreffende kennisgeving te doen binnen uiterlijk 5 werkdagen na aflevering.
 2. L&P is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is.
 3. De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de opdrachtgever in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving bedoeld in lid 1 van dit artikel tijdig te doen.
 4. Indien de in het eerste lid van dit artikel bedoelde termijn van 5 werkdagen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ook voor een zorgvuldig en alert opdrachtgever als onaanvaardbaar kort moet worden beschouwd, zal deze termijn worden verlengd tot uiterlijk het eerste moment waarop het  nderzoek respectievelijk het in kennis stellen van L&P voor de opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk is.
 5. De prestatie van L&P geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de opdrachtgever het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de opdrachtgever het bepaalde in het eerste lid van dit artikel in acht heeft genomen.

Artikel 12: Inhoud en wijziging overeenkomst

 1. De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door L&P niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen die mondeling of door een door de opdrachtgever daartoe aangewezen persoon zijn gedaan dan wel zijn overgebracht door middel van enig technisch middel zoals de telefoon, de fax en soortgelijke transmissiemedia.
 2. Opdrachtgever vrijwaart L&P voor eventuele aanspraken van Derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 13: Druk- of andere proeven

 1. De opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van L&P ontvangen druk-of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan L&P terug te zenden.
 2. Goedkeuring van de proeven door de opdrachtgever geldt als erkenning dat L&P de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.
 3. L&P is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.
 4. Elke op verzoek van de opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.

Artikel 14: Afwijkingen

 1. Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of model respectievelijk de druk- of andere proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.
 2. Bij een beoordeling van de vraag of afwijkingen in het totaal van het werk al dan niet als gering moeten worden beschouwd, wordt een representatieve steekproef uit het werk in aanmerking genomen, tenzij het individueel bepaalde zaken betreft.
 3. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.
 4. Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan indien zij niet meer of minder bedragen dan 10%. Het meerdere of het minder geleverde aantal wordt in rekening gebracht respectievelijk verrekend.
 5. Afwijkingen in de overige door de leverancier gebruikte materialen en half-fabrikaten die zijn toegestaan volgens de op de levering van deze materialen en half-fabrikaten betrekking hebbende algemene verkoopvoorwaarden, worden als afwijkingen van geringe betekenis aangemerkt.

Artikel 15: Intellectueel eigendom en auteursrechten

 1. De opdrachtgever garandeert L&P, dat door de nakoming van de overeenkomst en met name door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de van de opdrachtgever ontvangen zaken zoals modellen, tekeningen, fotografische opnamen, films, informatiedragers, databestanden etc. geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden. De opdrachtgever vrijwaart L&P zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken die derden geldend kunnen maken.
 2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, blijft L&P steeds de rechthebbende op het intellectuele eigendom en auteursrecht dat kan ontstaan op de door haar bij de nakoming van de overeenkomst vervaardigde werken zoals ontwerp-, werk- en detailtekeningen, modellen, informatiedragers, fotografische opnamen, films, stempels en soortgelijke productie- en hulpmiddelen ook als de desbetreffende werkzaamheden of stempels als afzonderlijke post in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.
 3. De door L&P volgens haar vormgeving te leveren of geleverde zaken zoals ontwerp-, werk- en detailtekeningen, modellen, monsters, informatiedragers, fotografische opnamen, films, stempels en soortgelijke productie- en hulpmiddelen, evenmin als een tot het wezenlijke van die vormgeving behorend gedeelte daarvan, mogen, ook indien of voor zover op de vormgeving te dien aanzien geen auteursrecht of andere wettelijke bescherming voor L&P bestaat, niet zonder diens schriftelijke toestemming in het kader van enig productieproces worden verveelvoudigd.
 4. De opdrachtgever verkrijgt, na levering door L&P, het niet-exclusieve recht tot gebruik van de door L&P in het kader van de overeenkomst vervaardigde werken in de zin van lid 3 van dit artikel. Het niet-exclusieve recht is beperkt tot het recht van normaal gebruik van de geleverde zaken en houdt met name niet in het gebruik tot verveelvoudiging van deze zaken in het kader van enig productieproces.
 5. Indien opdrachtgever zaken in de zin van lid 3 van dit artikel ter kennis brengt van derden, al dan niet met het oogmerk om aan die derde een opdracht te verstrekken, verbeurt opdrachtgever een direct opeisbare boete van € 7.500,00 onverminderd het recht om schadevergoeding te vorderen voor zover de schade hoger is dan het bedrag van de direct opeisbare boete. Onder de schade wordt mede begrepen de volledige kosten van productontwikkeling en de volledige juridische kosten die L&P moet maken tot verhaal van haar schade.

Artikel 16: Eigendom productiemiddelen etc.

 1. Alle door L&P vervaardigde zaken zoals genoemd in lid 3 van artikel 15 aangevuld met productiemiddelen zoals met name stempels en stansmessen blijven het eigendom van L&P, ook als deze als aparte post op de offerte, in het aanbod of de factuur zijn vermeld.
 2. L&P is niet gehouden de in lid 1 van dit artikel bedoelde zaken aan de opdrachtgever af te geven.
 3. L&P is niet gehouden de in het eerste lid van dit artikel bedoelde zaken voor de opdrachtgever te bewaren. Indien L&P en de opdrachtgever overeenkomen dat deze zaken door L&P zullen worden bewaard, geschiedt dit voor de duur van ten hoogste een jaar en zonder dat L&P instaat voor de geschiktheid tot herhaald gebruik.

Artikel 17: Eigendom opdrachtgever, pandrecht

 1. L&P zal de door de opdrachtgever in het kader van de nakoming van de overeenkomst aan hem toevertrouwde zaken bewaren met de zorg van een goed bewaarder.
 2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel, draagt de opdrachtgever tijdens de bewaring alle risico’s ten aanzien van de in lid 1 bedoelde zaken. De opdrachtgever dient desgewenst zelf een verzekering voor dit risico af te sluiten.
 3. De opdrachtgever verleent L&P pandrecht op alle zaken die in het kader van de nakoming van de overeenkomst met L&P door hem in de macht van L&P worden gebracht, zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen de opdrachtgever in welke hoedanigheid en uit welke hoofde ook aan L&P verschuldigd mocht zijn, niet opeisbare en voorwaardelijke schulden daaronder mede begrepen.

Artikel 18: Door de opdrachtgever aangeleverde materialen en producten

 1. Indien de opdrachtgever met L&P is overeengekomen, dat de opdrachtgever materiaal of producten ter ter bewerking zal aanleveren, dient hij voor deze aanlevering zorg te dragen op een ten behoeve van een normale planmatige productie als tijdig en deugdelijk te beschouwen wijze. De opdrachtgever zal hiertoe instructies van L&P vragen.
 2. De opdrachtgever is gehouden naast het voor de overeengekomen prestatie benodigde materiaal of de daarvoor benodigde producten, tevens een voor de desbetreffende bewerking redelijke hoeveelheid voor proeven, inschiet e.d. te leveren. De opdrachtgever zal hiertoe de opgave van L&P vragen. De opdrachtgever staat er voor in, dat L&P een voldoende hoeveelheid zal ontvangen. De bevestiging van ontvangst van het materiaal of de producten door L&P houdt niet in de erkenning dat de op de vervoersdocumenten vermelde hoeveelheid is ontvangen en als voldoende kan worden bestempeld.
 3. L&P is niet gehouden de van de opdrachtgever ontvangen zaken voorafgaande aan de bewerking op de geschiktheid hiertoe te onderzoeken.
 4. L&P kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het te kort schieten in de nakoming van de overeenkomst als dat zijn oorzaak vindt in buitengewone of in redelijkheid voor L&P onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de door de opdrachtgever aangeleverde materialen of producten en evenmin als dat een gevolg is van afwijkingen tussen het aanvankelijk aan L&P getoonde monster en de later door de opdrachtgever voor de oplage aangeleverde materialen of producten.
 5. L&P is gerechtigd over de resten zoals snijafval etc. van de door de opdrachtgever aangeleverde materialen en producten te beschikken als waren deze zijn eigendom. De opdrachtgever is op verzoek van L&P gehouden de ongebruikte materialen en producten alsmede de evenbedoelde resten bij de leverancier af te halen.

Artikel 19: Overmacht

 1. Tekortkomingen van L&P in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan haar worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen.
 2. Tekortkomingen van L&P in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart, andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, gebrek aan gas, aardolieproducten of andere middelen tot energieopwekking, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van overheidswege, niet levering van noodzakelijke materialen en half-fabrikaten door derden, opzet of grove schuld van hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden, worden aangemerkt als niet aan L&P toe te rekenen en geven de opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.

Artikel 20: Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van L&P uit hoofde van de overeenkomst met opdrachtgever is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs.
 2. L&P is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat opdrachtgever de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.
 3. L&P is voorts niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de opdrachtgever.
 4. Indien L&P terzake van enige schade, waarvoor zij krachtens de overeenkomst met de opdrachtgever c.q. deze leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever haar terzake volledig vrijwaren en L&P alles vergoeden wat zij aan deze derde dient te voldoen.

Artikel 21: Toepasselijk recht

De overeenkomst tussen L&P en de opdrachtgever wordt beheerst door het Nederlandse recht.